واحدهای انرژی حرارتی

 در مطالب آموزشی

واحدهای انرژی حرارتی جهانی

1- وات-کیلو وات watt- kilo watt        1000w= 1kw

2- کالری- کیلو کالری cal- kilo cal             1000cal= 1 kcal

انگلیس←   3- بی تویو(BTU) 1kcal= 1/162w  1BTU= 252cal   4btu

 

*با توجه به اینکه یک کیلو کالری برابر 1/162w می باشد پس: 1kw= 860kcal
1cal→1/162w→4 BTU

 

رنج تولید پکیج در بازار ایران 38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18= پکیج دیواری شماره 36 هزار مشترک می باشد. همه اعداد زوج می باشد. 56-50-45-40-36= پکیج زمینی

نحوه محاسبه ظرفیت پکیج قابل استفاده در ساختمان
(2KW الی 3) ضریب اطمینان + بار حرارتی کل زیربنا(W) → محاسبه ظرفیت حرارتی پکیج برای زیربنا

  1. بار حرارتی مبنا * مساحت کل بنا به متر مربع→ بار حرارتی کل زیربنا به متر مربع
  2. بار حرارتی مبنا: میزان انرژی گرمایی که لازم است در فصل سرما برای گرم کردن یک متر مربع زیربنا نیاز می باشد. که در ایران به سه اقلیم تقسیم می شود:
  • اقلیم سرد مانند اردبیل 220 وات به ازای یک متر مربع
  • اقلیم معتدل مانند کرج 170 وات به ازای یک متر مربع
  • اقلیم گرم مانند یزد 140 وات به ازای یک متر مربع

مثال: ظرفیت پکیج برای یک واحد مسکونی 150 متر مربع در کرج را بدست آورید.

بار حرارتی کل بنا =150 m² * 170 w → 25500 w + 2000 w ضریب → 27500
27500 28000 w یا 28 کیلو وات لازم است 28000w برای این ساختمان پکیج
اردبیل= 150 m² *220 w = 33000 + 2000 = 35000  36000 w → 36 kw
یزد= 150 m² * 140 = 21000 + 2000 = 23000  24000 w → 24 kw

واحدهای اندازه گیری گرما:
واحد اندازه گیری گرما در سیستم SI همان واحد انرژی یعنی ژول می باشد برای سنجش گرما واحدهای دیگری غیر از ژول کاربرد دارد که متداول ترین آن ها کالری است. یک کالری مقدار گرمایی می باشد که اگر به یک گرم آب (آب با دمای ۱۴٫۵ درجه) داده گردد دمای آن به اندازه یک درجه سانتیگراد بالا رود. یک کیلوکالری برابر با ۱۰۰۰ کالری می باشد. به بیان دیگر یک کیلوکالری، مقدار گرمای نیاز برای افزایش یک درجه سانتیگرادی دمای یک کیلوگرم آب می باشد. یک کالری تقریبا برابر با ۴.۱۸۴ ژول است.

واحد دیگر گرما (BTU (British Thermal Units می باشد. BTU یک واحد حرارتی در سیستم انگلیسی بوده که عبارت می باشد از مقدار گرمایی که قادر است درجه حرارت یک پوند آب را یک درجه فارنهایت بالا ببرد.

واحدهای انرژی حرارتی

طراحی سایت در کرج

سایر مطالی آموزشی:

شرایط نصب دستگاه پکیج

انواع حالتهای کارکرد دستگاه پکیج

انواع دستگاه پکیج

اموزش تعمیر پکیج در کرج

پست های توصیه شده