واحدهای انرژی حرارتی

 در مطالب آموزشی

واحدهای انرژی حرارتی جهانی

1- وات-کیلو وات watt- kilo watt        1000w= 1kw

2- کالری- کیلو کالری cal- kilo cal             1000cal= 1 kcal

انگلیس←   3- بی تویو(BTU) 1kcal= 1/162w  1BTU= 252cal   4btu

 

*با توجه به اینکه یک کیلو کالری برابر 1/162w می باشد پس: 1kw= 860kcal
1cal→1/162w→4 BTU

 

رنج تولید پکیج در بازار ایران 38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18= پکیج دیواری شماره 36 هزار مشترک می باشد. همه اعداد زوج می باشد. 56-50-45-40-36= پکیج زمینی

نحوه محاسبه ظرفیت پکیج قابل استفاده در ساختمان
(2KW الی 3) ضریب اطمینان + بار حرارتی کل زیربنا(W) → محاسبه ظرفیت حرارتی پکیج برای زیربنا

  1. بار حرارتی مبنا * مساحت کل بنا به متر مربع→ بار حرارتی کل زیربنا به متر مربع
  2. بار حرارتی مبنا: میزان انرژی گرمایی که لازم است در فصل سرما برای گرم کردن یک متر مربع زیربنا نیاز می باشد. که در ایران به سه اقلیم تقسیم می شود:
  • اقلیم سرد مانند اردبیل 220 وات به ازای یک متر مربع
  • اقلیم معتدل مانند کرج 170 وات به ازای یک متر مربع
  • اقلیم گرم مانند یزد 140 وات به ازای یک متر مربع

مثال: ظرفیت پکیج برای یک واحد مسکونی 150 متر مربع در کرج را بدست آورید.

بار حرارتی کل بنا =150 m² * 170 w → 25500 w + 2000 w ضریب → 27500
27500 28000 w یا 28 کیلو وات لازم است 28000w برای این ساختمان پکیج
اردبیل= 150 m² *220 w = 33000 + 2000 = 35000  36000 w → 36 kw
یزد= 150 m² * 140 = 21000 + 2000 = 23000  24000 w → 24 kw

واحدهای انرژی حرارتی

 

سایر مطالی آموزشی:

شرایط نصب دستگاه پکیج

انواع حالتهای کارکرد دستگاه پکیج

انواع دستگاه پکیج

پست های توصیه شده