آشنایی با فلومتر

 در مطالب آموزشی

تعریف فلومتر:

قطعه ای است که دردستگاه پکیج با برد الکترونیک پیشرفته نصب میشود که علاوه بر حس نمودن, جریان پیدا کردن آب مصرفی دبی آب را تشخیص میدهد.

این قطعه از سه قسمت مجزا از هم تشکیل میشود که شامل:

  1. سنسور تشخیص دهنده دبی و جریان آب مصرفی که شامل سه رشته سیم می باشد.
  2. توربین یا پروانه
  3. مغناطیس متصل به توربین

نحوه عملکرد فلومتر:

هنگامی که آب در مدار مصرفی جریان پیدا می کند, توربین فلومتر را که بصورت محوری نصب شده است را میچرخاند چرخش توربین فلومتر موجب چرخش مغناطیس متصل به آن میشود, چرخش مغناطیس میدان مغناطیس را در کنار سنسور به حرکت در می آوردو جریانی در سنسور القا میکند که قابل اندازه گیری و تقویت است. میزان این جریان وابسته به سرعت توربین و سرعت توربین وابسته به دبی آب مصرفی میباشد. G=V=I

تست برد: توسط ولت متر میزان ولتاژ بین سیمهای ln و com را اندازه میگیریم که باید 5v را نشان بدهد.

تست سنسور F.M: اول آب گرم مصرفی را باز میکنیم تا تابستانه روشن شود و توسط ولت متر سیمهای out و com را اندازه میگیریم باید ولتاژ بین 2 الی 3v را نشان بدهد.

کد رنگ دستگاههای ایساتیس و LG:

قهوه ای__________ ln

آبی__________ com

قرمز__________ out

 

 

سایر مطالب آموزشی:

انواع دستگاه پکیج

واحد های انرژی حرارتی

شرایط نصب دستگاه پکیج

آموزش سیستم حرارت مرکزی

پست های توصیه شده